Badanie mobbingu w pracy

Badanie określające prawdopodobieństwo
występowania zachowań mobbingowych.

Występowanie mobbingu w organizacji jest trudnym problemem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Długotrwałe i uporczywe zachowania o charakterze nękania, zastraszania czy izolowania pracownika z zespołu pociągają za sobą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych i psychospołecznych. Skutkują także stratami dla firmy – spadkiem produktywności i zaangażowania pracowników, wzrostem absencji, wskaźnika rotacji, jak również problemami z wizerunkiem.

Pracodawca ma prawny obowiązek przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym. W razie ich występowania może zostać pociągnięty przez osoby poszkodowane do odpowiedzialności karnej i wynagrodzenia strat, jakie odniósł mobbingowany pracownik. Jednak, zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego (I PK 35/11), w przypadku „gdy pracodawca wykaże się dostateczną ilością działań z zakresu prewencji antymobbingowej, do odpowiedzialności za to zjawisko (…) pociągnięty być może jedynie jego sprawca”, tak więc „zasadniczą możliwość obrony pracodawcy przed odpowiedzialnością za mobbing stanowi wykazywanie, że podjął odpowiednie działania, by mobbing nie wystąpił.”(wyrok SN z 3.8.2011 r., I PK 35/11, niepubl. Za: http://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/634,pk-35-11)

Cykliczne monitorowanie poziomu zachowań o charakterze mobbingu ułatwia wczesne wykrywanie i eliminację tego zjawiska w zalążku oraz zapobieganie jego wystąpieniu w przyszłości.

Kwestionariusz do badania mobbingu został oparty m.in. o definicje symptomów zjawiska zawarte w kodeksie Pracy. Składa się z 62 pytań podzielonych na 4 kategorie:
  • zachowania o charakterze nękania lub zastraszania,
  • zachowania o charakterze poniżania lub ośmieszania,
  • zachowania o charakterze izolowania lub eliminowania z zespołu,
  • zachowania mogące wywoływać poczucie zaniżonej oceny przydatności zawodowej.

Narzędzie cechuje się bardzo wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną). Współczynnik Alfa Cronbacha wyniku całkowitego wynosi 0,97. Dla poszczególnych skal kwestionariusza wskaźniki rzetelności wynoszą od 0,89 dla skali nękanie lub zastraszanie do 0,96 dla skali poniżanie lub ośmieszanie.

Korzyści z badania

Korzystając z proponowanego przez nas badania zachowań o charakterze mobbingu zyskują Państwo:
  • dostęp do rzetelnego badania,
  • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie,
  • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.