Badanie satysfakcji z pracy

Diagnoza opinii, nastrojów pracowniczych
oraz poziomu zadowolenia z pracy.

Wsłuchiwanie się w głos pracowników jest bardzo ważne. Są oni jednym z kluczowych zasobów firmy, dlatego tak istotne jest dbanie o to, aby dobrze się w niej czuli. Zasięgnięcie ich opinii jest dla kierownictwa źródłem wartościowych informacji o tym, jak zatrudnieni postrzegają warunki pracy, swoje wynagrodzenie, relacje z przełożonymi i współpracownikami. To także szansa na zgromadzenie pomysłów odnośnie potencjalnych usprawnień w organizacji lub zidentyfikowanie problemów, które mogą być dostrzegane tylko przez pracowników ze względu na codzienne mierzenie się z drobnymi niedogodnościami pracy. Ponadto, regularne monitorowanie opinii pracowników może pozytywnie wpływać na ich nastroje, zapewniając im poczucie, że ich głos jest dla firmy ważny, a oni sami mają wpływ na to, co dzieje się w organizacji.


Badanie nastrojów w przedsiębiorstwie umożliwia poprawę jej wyników biznesowych, usprawnienia komunikacji czy zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez podejmowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu ich satysfakcji. To także najlepszy środek zapobiegania niepożądanym zjawiskom, takim jak odchodzenie z firmy cennych specjalistów czy spadek wydajności pracy. Źródłem rzetelnych, obiektywnych i całościowych danych odzwierciedlających postawy zatrudnionych są profesjonalne badania. Pozwalają one trafnie określić, które obszary funkcjonowania firmy wymagają poprawy. Dzięki zestawieniu uzyskanych wyników z wewnętrznymi i zewnętrznymi benchmarkami o wiele łatwiej jest nadać priorytety planowanym działaniom. Efektem badania jest nie tylko zdobycie cennych informacji o nastrojach pracowników, ale także dostarczenie wskazówek rozwojowych i pomysłów na poprawienie komfortu oraz usprawnienie organizacji pracy. To wszystko pozwala na lepsze i efektywniejsze zarządzanie personelem.


Opis narzędzia


Kwestionariusz badania satysfakcji z pracy składa się z 80 pytań, tworzących 13 wymiarów głównych: • wynagrodzenia,

 • współpraca z przełożonym,

 • relacje ze współpracownikami,

 • rozwój zawodowy,

 • autonomia i empowerment,

 • stres zawodowy,

 • dopasowanie do pracy,

 • wizerunek firmy jako pracodawcy,

 • produkty i usługi firmy,

 • komunikacja w firmie,

 • warunki i narzędzia pracy,

 • organizacja pracy,

 • więź z firmą


oraz dwa dodatkowe: • praca zdalna,

 • praca na stanowisku kierowniczym.


Ponadto umożliwia on wyliczenie trzech indeksów: • efektywność organizacyjna,

 • atmosfera organizacyjna,

 • rozwój organizacyjny.


Wszystkie skale kwestionariusza cechują się wysoką rzetelnością (zgodnością wewnętrzną), średnio uzyskując wskaźnik Alfy Cronbacha równy 0,85. Dowolne skale można w badaniu pominąć dla dostosowania narzędzia do konkretnych potrzeb informacyjnych.


Raport z badania przedstawia wyniki firmy w porównaniu do norm rynkowych. Ogólnopolskie i branżowe normy porównawcze dla kwestionariusza są systematycznie aktualizowane. Obecne benchmarki opracowano na podstawie badania przeprowadzonego końcem 2022 r., w którym próba liczyła 3 541 osób.


Kliknij tu, by dowiedzieć się więcej o naszym kwestionariuszu.


Korzyści z badania


Korzystając z proponowanego przez nas badania satysfakcji z pracy, zyskują Państwo: • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków HR oraz naukowców
  z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w badaniach ogólnopolskich, ale także do przeciętnych wyników w wybranej branży lub województwie,

 • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz z przekrojami metryczkowymi,

 • oparte na uzyskanych wynikach propozycje działań naprawczych oraz rozwojowych,

 • możliwość dostosowania ankiety do Państwa potrzeb poprzez dołączenie do niej dodatkowych pytań, pozwalających na monitorowanie kwestii szczególnie ważnych dla organizacji w danym momencie.