Badanie występowania dyskryminacji

Diagnoza występowania zachowań
o charakterze dyskryminacji pracowników.

Dyskryminacja pracowników to ich nierówne traktowanie ze względu na: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, możliwości awansu oraz dostęp do szkoleń. Najczęstszymi przyczynami dyskryminacji są: wiek, płeć, niepełnosprawność, religia, przekonania polityczne, przynależność związkowa oraz orientacja seksualna.
Przygotowany przez nas kwestionariusz umożliwia szybkie zdiagnozowanie, czy w Państwa firmie mają miejsce praktyki, które zgodnie z Kodeksem pracy mogłoby zostać uznane za dyskryminację pracowników.