Badanie równowagi praca -
życie prywatne

Ocena poziomu zadowolenia z równowagi
między życiem zawodowym a rodzinnym.

Work-life balance oznacza równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. To umiejętność pogodzenia dwóch sfer życia, określenia priorytetów i wypracowania kompromisu w odniesieniu do kariery z jednej strony oraz rodziny, czasu wolnego i wypoczynku z drugiej. Konsekwencjami braku równowagi między życiem rodzinnym a pracą jest stres, frustracja, niższa jakość świadczonej pracy, konflikty, brak satysfakcji z pracy.

Negatywne skutki zachwianej równowagi między sferą rodzinną i zawodową odczuwają zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Dlatego też należy podejmować działania mające na celu stworzenie warunków do bezkonfliktowego łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Pierwszym krokiem jest precyzyjne określenie, na co najczęściej narzekają pracownicy, co sprawia im największa trudność w harmonijnym godzeniu sfery rodzinnej z zawodową. Zebrane w ten sposób dane pozwolą na określenie kierunku zmian oraz przygotowanie programów korygujących.

Kwestionariusz badania równowagi między pracą a życiem prywatnym składa się z 42 pytań dotyczących 8 wymiarów:
  • pozytywny wpływ życia prywatnego na pracę,
  • pozytywny wpływ pracy na życie prywatne,
  • konflikt pracy i życia prywatnego w wymiarze czasowym oraz emocjonalnym,
  • konflikt życia prywatnego i pracy w wymiarze czasowym oraz emocjonalnym,
  • ocena polityki firmy w zakresie work-life balance,
  • ogólna ocena równowagi między pracą a życiem prywatnym.Korzyści z badania

Korzystając z proponowanego przez nas badania równowagi praca - życie prywatne zyskują Państwo:
  • dostęp do rzetelnego badania przygotowanego przez praktyków oraz naukowców (więcej),
  • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz ze wskazanymi przez Państwa danymi metryczkowymi,
  • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.