Badanie zagrożenia rotacją

Sprawdź poziom zagrożenia odejściem pracowników Twojej firmy.

Utrata dobrego pracownika jest zawsze kosztowna dla firmy, istnieją jednak metody zmniejszania niechcianej rotacji. Podstawą ich efektywności jest systematyczne monitorowanie postaw zatrudnionych, prognozowanie ilości odejść i identyfikacja grup najbardziej zagrożonych rotacją. Informacje te pozwalają przygotować skuteczny program działań naprawczo-rozwojowych.


Jak to działa? Model prognozujący zagrożenie odejściem pracownika stworzyliśmy w oparciu o badania postaw i opinii około 10 000 osób. Badanych pytaliśmy między innymi o chęć zmiany pracy, a po upływie 6 miesięcy sprawdzaliśmy, jak faktycznie potoczyły się ich kariery zawodowe.


Wyniki pokazały, że 80% osób które odchodzą z firmy wykazuje wcześniej charakterystyczny wzór zachowań, świadczący o chęci podjęcia takiej decyzji. W oparciu o te dane stworzyliśmy „Indeks Zagrożenia Rotacją”. Wskaźnik ten ukazuje jaki odsetek pracowników prawdopodobnie odejdzie z firmy w ciągu półrocza po przeprowadzeniu badania.


Korzystając z przygotowanego przez nas kwestionariusza mogą Państwo wyznaczyć wartość Indeksu Zagrożenia Rotacją wśród dowolnych grup pracowników swojej organizacji. Dla przykładu, prognozowana rotacja w firmie, której wyniki przedstawiono na poniższym wykresie, wynosi 15,5% w skali nadchodzącego półrocza. Jest to nieco mniej niż wynosi średnia ogólnopolska. Na wykresie widać także, że działem, w którym należy spodziewać się największej rotacji jest IT (22,6%), natomiast najmniej zagrożony odejściami pracowników jest dział administracji (9,2%).


Wykres 1. Przykładowe wyniki Badania Zagrożenia Rotacją Procent pracowników zagrożonych odejściem
Źródło: Sedlak & Sedlak, badaniaHR.pl


Dodatkowe analizy Oprócz obliczenia wartości Indeksu Zagrożenia Rotacją, wyniki badania pozwalają także na dokonanie analizy relacji pomiędzy zagrożeniem odejściem a poziomem satysfakcji z pracy i jej poszczególnych aspektów (wynagrodzenia, relacji z przełożonymi itd.) u osób z różnych działów czy grup zawodowych.


Z przedstawionej poniżej macierzy wyników dowiadujemy się ilu spośród przebadanych pracowników należy do grup o określonym poziomie zagrożenia rotacją (7% - 25% - 50%). Z wykresu wynika, że w grupie najwyższego ryzyka odejściem znajduje się 21 pracowników działu IT, 12 pracowników sprzedaży, 7 produkcji oraz 5 pracowników administracji. Założyć można, iż bez podjęcia przez firmę działań retencyjnych połowa z nich za pół roku znajdzie się poza organizacją.


Wykres 2. Przykładowa macierz satysfakcji z pracy i zagrożenia odejściem
(każdy punkt oznacza jednego pracownika)
Przykładowa macierz satysfakcji z pracy i zagrożenia odejściem
Źródło: Sedlak & Sedlak, badaniaHR.pl


Wykresy tego rodzaju pozwalają także określić w jakim stopniu pracownicy gotowi opuścić firmę są zadowoleni/niezadowoleni z pracy. Przykładowo, z powyższej macierzy dowiadujemy się, że niemal 1/3 pracowników działu IT zagrożonych odejściem, to osoby zadowolone z pracy w firmie. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w dziale sprzedaży, gdzie znaczna większość zagrożonych odejściem pracowników ocenia pracę w firmie negatywnie.


Analiza zagrożenia odejściem jest dodatkiem do Badania Satysfakcji z Pracy, a jej przeprowadzenie jest możliwe wyłącznie z tym badaniem. Przeczytaj więcej


Zapraszamy do kontaktu!

dr Piotr Sedlak
Piotr Jurczak

email: kontakt@badaniaHR.pl
tel: 12 625 59 12