Ocena poziomu stresu zawodowego

Ocena czynników stresujących, negatywnie wpływających
na komfort pracy.

Stres związany z pracą jest od wielu lat postrzegany jako problem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jest to zjawisko, które dotyka prawie każdego z nas. Skutki stresu mogą być różnorodne: zmiany nastroju i zachowania, pogorszenie relacji z innymi pracownikami, nie wywiązywanie się z obowiązków. Stres wywiera wpływ na każdego zatrudnionego i dotyczy każdego miejsca pracy, niezależnie od rozmiarów firmy czy zakresu działalności.

Zdiagnozowanie obszarów wpływających stresująco na pracowników ma istotne znaczenie dla wdrażania programów naprawczych. Zmiana czynników niekorzystnych oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem prowadzi do zwiększenia efektywności i poprawy komfortu pracy.


Opis narzędzia

Kwestionariusz do badania stresu zawodowego składa się z 55 pytań, tworzących:

9 skal diagnozujących czynniki stresogenne w pracy:
 • niekorzystne fizyczne warunki pracy,
 • niska jakość organizacji pracy,
 • niejasny zakres obowiązków i odpowiedzialności,
 • konflikt wartości,
 • konflikty interpersonalne,
 • brak możliwości realizacji potencjału,
 • obciążenie pracą,
 • brak poczucia kontroli,
 • zaburzenia zdrowia i balansu praca-życie.

skalę do pomiaru wypalenia zawodowego i jego 3 składowych:
 • wyczerpania,
 • negatywnego nastawienia do pracy,
 • obniżonego poczucia skuteczności zawodowej.Skale kwestionariusza cechują się wysoką rzetelnością (współczynniki Alfa Cronbacha wynoszą α= 0,73 – 0,89). Struktura czynnikowa kwestionariusza bardzo dobrze tłumaczy macierz korelacji pytań.

Normalizację narzędzia w warunkach polskich przeprowadzono w 2019 roku na próbie przeszło 2 000 pracowników. Narzędzie posiada ogólnopolskie normy porównawcze a także benchmarki dla wybranych branż.


Korzyści z badania

Korzystając z proponowanego przez nas badania poziomu stresu w organizacji zyskują Państwo:
 • dostęp do rzetelnego, znormalizowanego badania przygotowanego przez praktyków oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego (więcej),
 • możliwość porównania uzyskanych wyników do średniej w badaniach ogólnopolskich,
 • praktyczny raport uwzględniający wszystkie badane kategorie wraz ze wskazanymi przez Państwa danymi metryczkowymi,
 • możliwość dołączenia do ankiety dodatkowych pytań.