Badanie Satysfakcji z Pracy Sedlak & Sedlak – poznaj opinie pracowników na temat 14 aspektów zatrudnienia i firmy. Porównaj uzyskane wyniki z rynkiem i skorzystaj z inspiracji dla działań rozwojowych.
Planują Państwo zmiany w systemie wynagradzania? Zoptymalizujcie je identyfikując elementy polityki płacowej najmniej i najbardziej wpływające na zadowolenie pracowników dzięki Badaniu Satysfakcji z Wynagrodzenia Sedlak & Sedlak
Pierwsze symptomy problemów w firmie? Sprawdź, czy niepokojące Cię sygnały nie oznaczają nadchodzącego problemu i zacznij działać wcześniej! Skorzystaj z dedykowanego narzędzia Badania Równowagi Praca-Życie Sedlak & Sedlak.
Pierwsze symptomy problemów w firmie? Sprawdź, czy niepokojące Cię sygnały nie oznaczają nadchodzącego problemu i zacznij działać wcześniej! Skorzystaj z dedykowanego narzędzia Badania Stresu Zawodowego Sedlak & Sedlak.
Badanie Zaangażowania Sedlak & Sedlak – poznaj nastawienie do pracy swoich pracowników w 10 istotnych aspektach. Porównaj uzyskane wyniki z rynkiem i skorzystaj z inspiracji dla działań podnoszących zaangażowanie.
Pierwsze symptomy problemów w firmie? Sprawdź, czy niepokojące Cię sygnały nie oznaczają nadchodzącego problemu i zacznij działać wcześniej! Skorzystaj z dedykowanego narzędzia Badania Mobbingu Sedlak & Sedlak.
Od sprawności działania kadry kierowniczej zależy efektywność całej organizacji. Badanie Efektywności Menadżerskiej Sedlak & Sedlak pozwoli wyznaczyć mocne i słabe strony zarządzania w Twojej firmie oraz wskazać kluczowe działania rozwojowe.

Kwestionariusz do pomiaru satysfakcji z wynagrodzenia

WPROWADZENIE

Wiedza o tym czy pracownicy są zadowoleni z oferowanego im wynagrodzenia jest niezwykle istotna dla każdego pracodawcy. Wynagrodzenie jak wiadomo stanowi podstawowe narzędzie motywowania. Badania pokazują, że osoby, których pensja nie jest satysfakcjonująca, osiągają w pracy gorsze wyniki, częściej spóźniają się do pracy, są w mniejszym stopniu zaangażowane w obowiązki zawodowe (Bretz i Thomas, 1992; Koslowsky, Sagie, Krausz i Singer, 1997; Curall i in., 2005; Greenberg, 1990). Niezadowolenie z płacy wiąże się z wyższymi wskaźnikami rotacji i absencji (Miceli i Mulvey, 2000; Weiner, 1980). Nie bez przyczyny Heneman i Judge podsumowując dotychczasową wiedzę na temat konsekwencji niskiej satysfakcji z płacy w artykule „Incentives and Motivation” z 2000 roku napisali: „(…) badania jednoznacznie wykazały, że niezadowolenie z wynagrodzenia może mieć ważny i niepożądany wpływ na wyniki uzyskiwane przez pracowników” (s. 85).

W interesie każdego pracodawcy leży więc, aby osoby, które zatrudnia były zadowolone ze swojego wynagrodzenia. Utrzymanie w firmie odpowiednio wysokiego poziomu satysfakcji z płacy wymaga jego regularnego monitorowania.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat skonstruowano wiele narzędzi, służących do pomiaru satysfakcji z wynagrodzenia. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują te, które opierają się na koncepcjach, traktujących satysfakcję z wynagrodzenia jako zjawisko wielowymiarowe. Pozwalają one bowiem nie tylko określić ogólny poziom zadowolenia pracownika z płacy ale dostarczają także bardziej szczegółowych informacji o jego stosunku do poszczególnych aspektów wynagrodzenia takich jak system płac, zarządzanie wynagrodzeniem w firmie, premie itp. Poniżej omówione zostaną dwie koncepcje satysfakcji z płacy - szczególnie istotne z punktu widzenia omawianego w tym opracowaniu narzędzia - a więc ujęcie Hanemana i Schwaba oraz (1985) oraz Roussela (1994).

Zanim Haneman i Schwab sformułowali swoją koncepcję, satysfakcja z wynagrodzenia była traktowana w sposób ogólny – jako konstrukt jednorodny. Badacze ci stwierdzili natomiast, że zjawisko to jest wielowymiarowe – pracownicy przejawiają nie tyle jakąś ogólną postawę w stosunku do płacy, co raczej specyficzne postawy wobec poszczególnych aspektów swojego wynagrodzenia. Wychodząc z tego założenia skonstruowali kwestionariusz satysfakcji z wynagrodzenia (Pay Satisfaction Questionnaire), w którego ostatecznej wersji wyróżnili cztery podstawowe wymiary satysfakcji z wynagrodzenia. Te wymiary to:

 • satysfakcja z poziomu wynagrodzenia – odnosi się do zadowolenia z wysokości aktualnego wynagrodzenia finansowego danego
 • satysfakcja z podwyżek – czyli m.in. poziom zadowolenia ze sposobu przyznawania podwyżek, wysokości otrzymywanych dotychczas podwyżek,
 • satysfakcja ze struktury wynagrodzeń i systemu zarządzania wynagrodzeniami (administracji) – odnosi się do takich kwestii jak: struktura płac na różnych stanowiskach wewnątrz firmy, niezawodność systemu administrowania wynagrodzeniami,
 • satysfakcja ze świadczeń dodatkowych – czyli poziom zadowolenia z benefitów otrzymywanych przez pracownika – ich wartości, ilości itp.

Koncepcja Hanamena i Schwaba zainspirowała wielu innych badaczy do rozwinięcia własnych teorii i narzędzi do pomiaru satysfakcji z płacy. Przykładem jest kwestionariusz stworzony przez Roussela. Autor wyróżnił cztery podstawowe aspekty satysfakcji z wynagrodzenia, a więc:

 • satysfakcję ze sprawiedliwości wewnętrznej wynagrodzenia podstawowego,
 • satysfakcję ze sprawiedliwości zewnętrznej wynagrodzenia podstawowego,
 • satysfakcję z podwyżek,
 • satysfakcję ze świadczeń dodatkowych.

Jak widać wymiary wyróżnione przez Roussela korespondują z trzema z czterech czynników wyodrębnionych przez Hanemana i Schwaba. Dodatkowo wprowadził on do swojego modelu pojęcia: sprawiedliwości wewnętrznej i zewnętrznej. Odnoszą się one tak naprawdę do mechanizmów leżących u podłoża poczucia zadowolenia lub niezadowolenia z otrzymywanej płacy. Sprawiedliwość wewnętrzna dotyczy oceny wysokości wynagrodzenia w stosunku do własnych zasług, wysiłku, kompetencji. Wynagrodzenie jest oceniane jako sprawiedliwe (a tym samym i satysfakcjonujące) jeśli adekwatnie odzwierciedla wkład i zasługi pracownika. Sprawiedliwość zewnętrzna wiąże się z działaniem mechanizmu porównań społecznych. Oceniany jest tutaj własny wkład i zasługi w odniesieniu do wkładu, zasług i umiejętności innych pracowników zatrudnionych w tej samej lub innych firmach. Pracownik czuje się niesprawiedliwie potraktowany jeśli zarabia mniej niż inne osoby, które w jego opinii mają podobne lub mniejsze zasługi i wkład.

Opisane powyżej narzędzia do badania satysfakcji z wynagrodzenia mają potężne zaplecze teoretyczne i a ich struktura została potwierdzona empiryczne w wielu badaniach. Niestety istnieją liczne ograniczenia co do możliwości ich stosowania w polskich realiach. Są one m.in. związane kwestiami prawnymi, specyfiką administrowania wynagrodzenia czy sposobem rozumienia świadczeń. Stwarza to konieczność zbudowania narzędzia, które z jednej strony będzie czerpało z funkcjonujących teorii, a z drugiej uwzględniało polskie realia. Prezentowany w niniejszym opracowaniu kwestionariusz jest przykładem polskiego narzędzia do badania satysfakcji z wynagrodzenia. Tworząc kwestionariusz przyjęto, że zadowolenie z wynagrodzenia jest de facto zjawiskiem wielowymiarowym, na które składa się siedem podstawowych aspektów, a więc: satysfakcji z wysokości wynagrodzenia, ze świadczeń dodatkowych, z otrzymywanych podwyżek, sprawiedliwości systemu wynagradzania, sposobu administrowania płacami w firmie, satysfakcji z porównania wynagrodzenia do innych (sprawiedliwość zewnętrzna) i satysfakcji z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych (sprawiedliwość wewnętrzna). W dalszej części opracowania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procedury konstrukcji narzędzia, jego właściwości psychometrycznych i badań walidacyjnych.

PROCEDURA KONSTRUKCJI NARZĘDZIA

W procesie konstrukcji kwestionariusza do pomiaru satysfakcji z wynagrodzenia można wyróżnić cztery zasadnicze etapy. W pierwszej kolejności, opierając się na ujęciach teoretycznych wyodrębniono siedem, wspomnianych we wstępie, wymiarów satysfakcji z wynagrodzenia. Cztery z nich, a więc satysfakcja z wysokości wynagrodzenia, świadczeń, podwyżek i sposobu administrowania płacami, przypominają te wyróżnione w modelu zaproponowanym przez Henemana i Schwaba (1985). Dodatkowo, opierając się na koncepcjach podkreślających znaczenie poczucia sprawiedliwości dla satysfakcji z płacy (m.in. takich jak wspomniany model Rusella, koncepcja sprawiedliwości Adams, czy teoria rozbieżności Lawlera) uwzględniono 3 różne aspekty sprawiedliwości wynagradzania a więc sprawiedliwość systemu wynagradzania obowiązującego w firmie (obejmującą m.in. kryteria w oparciu o które podejmowane są decyzje odnośnie wynagrodzeń, właściwe relacje między stałą i zmienną częścią wynagrodzenia), a także sprawiedliwość zewnętrzną (czynnik: porównanie wynagrodzenia do innych) i wewnętrzną (czynnik: „wynagrodzenie w kontekście nakładów własnych”).

W kolejnym etapie sformułowano pytania odnoszące się do każdego z wymienionych składników satysfakcji z wynagrodzenia. Pełnym zestawem itemów przebadano internautów: 3486 kobiet i 3588 mężczyzn w wieku od 22 do 83 lat (średnia=37) zatrudnionych w różnych branżach i na różnych szczeblach. Następnie wykorzystano konfirmacyjną analizę czynnikową do zweryfikowania wymiarów, tworzących 7 skal kwestionariusza. W efekcie uzyskano narzędzie składające się z 24 pozycji. Szczegółowe charakterystyki grupy, biorącej udział w badaniach pilotażowych zaprezentowano poniżej (tabela 1, tabela 2). Na wykresie 1 przedstawiono jak kształtował się poziom wynagrodzenia w badanej próbie.Tabela 1. Charakterystyki próby biorącej udział w pilotażu: branża zatrudnienia

branża

kobiety

mężczyźni

suma

średnia wieku

administracja publiczna i obrona narodowa

445

230

675

41

bankowość

266

194

460

35

bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

30

5

35

41

budownictwo

125

229

354

38

ciepłownictwo

8

20

28

42

działalność detektywistyczna i ochroniarska

8

19

27

45

działalność weterynaryjna

5

4

9

38

energetyka

32

114

146

42

fundusze emerytalne

3

0

3

48

gastronomia

32

30

62

35

gospodarka wodno-ściekowa

25

37

62

41

górnictwo i działalność wydobywcza

7

49

56

40

handel

421

354

775

36

hotelarstwo

24

16

40

37

IT

106

554

660

34

kultura i rozrywka

60

30

90

38

leśnictwo

2

2

4

48

logistyka

137

214

351

40

nauka i szkolnictwo

385

147

532

39

nieruchomości

39

26

65

37

ochrona środowiska

21

19

40

37

organizacje non-profit

29

12

41

36

placówki naukowo-badawcze

25

18

43

38

pośrednictwo finansowe (kredyty, pożyczki)

15

8

23

33

produkcja i przetwórstwo przemysłowe

369

724

1093

39

reklama, badanie rynku i opinii publicznej

85

47

132

33

rolnictwo

19

11

30

38

służba zdrowia

233

79

312

40

telekomunikacja

68

129

197

36

turystyka

25

14

39

36

ubezpieczenia

50

43

93

35

usługi i doradztwo

319

176

495

35

utrzymanie porządków w budynkach i zagospodarowanie terenów zielonych

14

5

19

45

wydawnictwa

48

24

72

37

wynajem i dzierżawa

6

5

11

44

Tabela 2. Charakterystyki próby biorącej udział w pilotażu: szczebel zatrudnienia

Szczebel zatrudnienia

kobiety

mężczyźni

suma

średnia wieku

pracownik szeregowy

1041

789

1830

36

specjalista

1283

1112

2395

36

starszy specjalista

486

598

1084

39

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

468

589

1057

38

kierownik dużego zespołu (powyżej 10 osób)

105

256

361

40

dyrektor

77

164

241

42

zarząd

26

80

106

48


Wykres 1. Rozkład wynagrodzenia w badanej próbie

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNEZarówno cały kwestionariusz jak i poszczególne jego skale mają bardzo dobre właściwości psychometryczne. Narzędzie cechuje się bardzo wysoką rzetelnością (Alfa Cronbacha = 0,96). Współczynniki rzetelności Alfa Cronbacha poszczególnych skal kwestionariusza wynoszą od = 0,62 dla skali „Satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie” do = 0,94 dla skali „Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych”. W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę czynnikową kwestionariusza wraz z poziomem rzetelności poszczególnych skal. 

Tabela 3. Właściwości psychometryczne skal kwestionariusza satysfakcji z wynagrodzeniaNazwa skali

Liczba itemów

Alfa Cronbacha

Satysfakcja z wysokości wynagrodzenia

3

0,86

Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych

4

0,94

Satysfakcja z otrzymywanych podwyżek

4

0,92

Satysfakcja z systemu wynagradzania

4

0,85

Satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie

3

0,62

Satysfakcja z porównania swojego wynagrodzenia do innych (sprawiedliwość zewnętrzna)

3

0,87

Satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych (sprawiedliwość wewnętrzna)

3

0,92

całość

24

0,96


 

OPIS KWESTIONARIUSZA I PROCEDURA BADANIAKwestionariusz do oceny satysfakcji z pracy składa się w sumie z 24 itemów, tworzących siedem skal:

 • satysfakcja z wysokości wynagrodzenia,
 • satysfakcja ze świadczeń dodatkowych,
 • satysfakcja z otrzymywanych podwyżek,
 • satysfakcja z systemu wynagradzania,
 • satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie (sprawiedliwość proceduralna),
 • satysfakcja z porównania swojego wynagrodzenia do innych (sprawiedliwość zewnętrzna),
 • satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych (sprawiedliwość wewnętrzna).

Narzędzie ma postać ankiety online z 5-stopniową skalą odpowiedzi. Skala odnosi się do stopnia w jakim osoba badana zgadza się z danym twierdzeniem (1- zdecydowanie NIE, 2 – raczej NIE, 3 - trudno powiedzieć, 4 – raczej TAK, 5 - zdecydowanie TAK). W górnej części ekranu w postaci graficznej wyświetlana jest informacja o postępie w wypełnianiu kwestionariusza. Gdy zaistnieje potrzeba można cofnąć się do poprzednich pytań. Całość badania zajmuje około 5 minut. Po zakończeniu zbierania ankiet automatycznie generowany jest raport oraz baza danych.OBLICZANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Wynik w kwestionariuszu i jego poszczególnych skalach oblicza się poprzez zsumowanie odpowiedzi. Im wyższy wynik w danej skali tym wyższy poziom satysfakcji z danego aspektu wynagrodzenia. W poniższych tabelach zamieszczono informacje o minimalnej i maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania w kwestionariuszu i poszczególnych skalach, oraz odchyleniu standardowym i średnich wynikach w populacji (określonych na podstawie badania pilotażowego) (tabela 4). W tabeli 5 zamieszczono interpretację wysokich i niskich rezultatów.

Tabela 4. Punktacja w poszczególnych skalach kwestionariusza

Nazwa skali

Wynik min.

Wynik max

Średni wynik w populacji

Odchylenie standardowe

Satysfakcja z wysokości wynagrodzenia

3

15

7,4

3,3

Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych

4

20

8,8

4,6

Satysfakcja z otrzymywanych podwyżek

4

20

8,2

4,4

Satysfakcja z systemu wynagradzania

4

20

9,2

3,9

Satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie

3

15

9,5

2,6

Satysfakcja z porównania swojego wynagrodzenia do innych

3

15

7,4

3,4

Satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych

3

15

6,5

3,4

całość

24

120

57

21,1

Tabela 5. Interpretacja wysokich i niskich wyników w skalach

Nazwa skali

Wysoki wynik

Niski wynik

Satysfakcja z wysokości wynagrodzenia

Pracownicy są zadowoleni z poziomu wynagrodzenia, z wysokości części podstawowej i zmiennej. Uznają, że poziom ich płacy jest odpowiedni w stosunku do wynagrodzenia innych pracowników na podobnych stanowiskach.

Pracownicy nie są zadowoleni z wysokości podstawowej i zmiennej części wynagrodzenia. Uznają, że poziom ich płacy jest nieodpowiedni w stosunku do wynagrodzenia innych pracowników na podobnych stanowiskach.

Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych

Oznacza wysoki poziom satysfakcji z otrzymywanych świadczeń dodatkowych: ich ilości, wartości i formy.

Otrzymywane świadczenia nie spełniają oczekiwań pracowników.

Satysfakcja z otrzymywanych podwyżek

Pracownicy są  zadowoleni  z otrzymywanych w firmie podwyżek: ich wysokości i częstotliwości z jaką są przyznawane.

Pracownicy nie są  zadowoleni z dotychczas otrzymywanych podwyżek, ich wysokości oraz częstotliwości z jaką są przyznawane.

Satysfakcja z systemu wynagradzania

Pracownicy uważają że system wynagradzania w firmie jest sprawiedliwy. Są zadowoleni  z kryteriów w oparciu o które podejmowane są decyzje o ich wynagrodzeniu. Uznają, że proporcje między zmienną a stałą częścią wynagrodzenia są właściwe, tak samo jak relacje między kompetencjami pracowników a poziomem ich wynagrodzenia.

Pracownicy mają poczucie że nie są wynagradzani w sposób sprawiedliwy. Uznają że kryteria wynagradzania są niejasne i nieadekwatne, a poziom płacy jest nieodpowiedni w stosunku do ich kompetencji. Uznają, że proporcje między stałą a zmienną częścią wynagrodzenia są niewłaściwe.

Satysfakcja ze sposobu administrowania płacami w firmie

Pracownicy są zadowoleni ze sposobu administrowania płacami w firmie. Są odpowiednio informowani o zasadach wynagradzania, płacę otrzymują terminowo  i satysfakcjonuje ich regulamin wynagradzania obowiązujący w firmie.

Pracownicy negatywnie oceniają sposób administrowania płacami w firmie. Nie są  zadowoleni  ze sposobu w jaki firma informuje o zasadach wynagradzania i terminowości wypłat. Nie satysfakcjonuje ich regulamin wynagradzania obowiązujący w firmie.

Satysfakcja z porównania swojego wynagrodzenia do innych

Pracownicy są zadowoleni  ze swojej płacy gdy oceniają ją odwołując się do stawek rynkowych, zarobków znajomych, czy wynagrodzenia na innych stanowiskach.

Pracownicy negatywnie oceniają swoje wynagrodzenie całkowite gdy rozpatrują je na tle zarobków innych osób czy wynagrodzenia na innych stanowiskach.

Satysfakcja z wynagrodzenia w kontekście nakładów własnych

Pracownicy mają poczucie, że ich wynagrodzenie odpowiada ich umiejętnościom, uzyskiwanym wynikom oraz poziomowi zaangażowania w pracę.

Pracownicy twierdzą, że ich zarobki nie są adekwatne w stosunku do osiąganych przez nich wyników, zaangażowania w pracę i posiadanych kompetencji.PODSUMOWANIE

W artykule zaprezentowano narzędzie do badania satysfakcji z wynagrodzenia autorstwa firmy Sedlak & Sedlak. Kwestionariusz pozwala mierzyć siedem wymiarów satysfakcji z wynagrodzenia: satysfakcję z wysokości wynagrodzenia, ze świadczeń dodatkowych, z otrzymywanych podwyżek, satysfakcja z systemu wynagradzania, sposobu administrowania płacami w firmie, satysfakcję z porównania swojego wynagrodzenia do innych i w kontekście nakładów własnych. Narzędzie cechuje się bardzo dobrymi właściwościami psychometrycznymi określonymi na podstawie badania pilotażowego przeprowadzonego na próbie liczącej ponad 7 tys. osób. Dodatkowo forma kwestionariusza (ankieta online) zapewnia szybkość, efektywność i wygodę prowadzonych badań.

Joanna Kłosowska


BIBLIOGRAFIA

Bretz, R. D., Thomas, S. L. (1992). Perceived equity, motivation, and final-offer arbitration in major language baseball. Journal of Applied Psychology, 77, 280-287.

Currall, S. C., Towler, A. J., Judge, T. A., Kohn, L. (2005). Pay satisfaction and Organizational Outcomes. Personnel Psychology, 58 (3), 613-640.

Greenberg, J. (1990). Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, 16 (2), 399-432.

Heneman, H. G., Schwab, D. P. (1985). Pay Satisfaction: Its Multidimensional Nature and Measurement. International Journal of Psychology, 20, 129-141.

Heneman, H. G., Judge, T. A. (2000). Incentives and Motivation (w:) S. Rynes, B. Gerhard (red.) Compensation in Organizations: Progress and Prospects. San Francisco, CA: New Lexington Press.

Koslowsky, M., Sagie, A., Krausz, M., Singer, A. D. (1997). Correlates of employee lateness: Some theoretical considerations. Journal of Applied Psychology, 82, 79-88.

Miceli, M. P., Mulvey, P. W. (2000). Consequences of Satisfaction with Pay System: Two Field Studies. Industrial Relations, 39, 62-87.

Roussel, P. (1994). Questionnaire de Satisfaction a l’egard de la Remuneration.

Weiner, N. (1980). Determinants and Behavioral Consequences of Pay Satisfaction: A Comparison of Two Models. Personnel Psychology, 33, 741-758.

 

Powrót do listy artykułów